Ta strona korzysta z cookies
Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz w celach statystycznych, które pomagają nam w ulepszaniu witryny. Więcej info >
Plan kursu Główny księgowy – dyrektor finansowy:
Część 1 Moduł 0 Podstawy teoretyczne – przypomnienie – w tym zasady rachunkowości, tworzenie rezerw, zobowiązania warunkowe, inwentaryzacja pozycji bilansu, z omówieniem i praktycznymi przykładami.

To 20 lekcji wprowadzających (dodatek gratisowy do kursu) .

Część 2 zasadnicza 50 lekcji (w formie wideo i pdf, audio, quizu z odpowiedziami lub zadaniami do wykonania oraz plikami Excela do przećwiczenia zadań i wykorzystania we własnej firmie) :

Moduł 1 Rachunkowość zaawansowana, w tym Krajowe Standardy Rachunkowości:

• KSR 2 Podatek dochodowy - 1 lekcja
• KSR 3 Usługi budowlane - 1 lekcja
• KSR 4 Utrata wartości aktywów – 1 lekcja
• KSR 5 Leasing - 1 lekcja
• KSR 6 Rezerwy - 1 lekcja
• KSR 7 Zmiana zasad rachunkowości, zdarzenia po dacie bilansu- 1 lekcja
• KSR 8 Działalność deweloperska - 1 lekcja
• KSR 11 Środki trwałe - 1 lekcja
• KSR 13 Koszt wytworzenia - 1 lekcja plus materiał powtórkowych z zasad ewidencji kosztów w zespole 4 i 5 i ustalania kosztu wytworzenia wyrobu w księgach

Modułu 2 Podatki

• Podatek VAT – 6 lekcji.
• Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – 6 lekcji
• Elementy Kodeksu karnego skarbowego i Ordynacji podatkowej – 1 lekcja
• Podatki lokalne, w szczególności Podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 1 lekcja

Moduł 3 Sprawozdanie finansowe

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (materiał powtórkowy)
• Zasady wykazywania poszczególnych pozycji aktywów i pasywów - 1 lekcja
• Dodatkowe informacje i objaśnienia na praktycznym przykładzie - 1 lekcja
• Zasady sporządzania Zestawienia Zmian w kapitale (funduszu) własnym
• Rachunek przepływów pieniężnych, w tym KSR 1 – 2 lekcje
• Sprawozdanie z działalności, w tym KSR 9 – 1 lekcja

Moduł 4 Prawo

• Analiza i interpretowanie przepisów prawnych – 1 lekcja
• Kodeks spółek handlowych – 1 lekcja
• Kodeks cywilny – elementy dotyczące zawierania umów, w tym spółki cywilnej, zobowiązań, przedawnienia czy umorzeń, Prawo przedsiębiorców – 1 lekcja

Moduł 5 Finanse i Analiza finansowa

• Analiza finansowa - 2 lekcje
• Zarządzanie finansami – podstawy zarządzania finansami i instrumentów finansowych – 2 lekcje

Moduł 6 Zarządzanie i organizacja systemu kontroli wewnętrznej

• Podstawy zarządzania zespołem – 2 lekcje
• Organizacja i nadzorowanie systemu kontroli wewnętrznej w celu zapobiegania błędom, nadużyciom i marnotrawstwu – 2 lekcje

Moduł 7 Zagadnienia zaawansowane:

• Wstęp do MSR – 2 lekcje
• Podstawy konsolidacji sprawozdań – 1 lekcja
• Zasady wyceny instrumentów finansowych wg Rozporządzenia Min.Fin. – 2 lekcje

Dodatkowo 6 lekcji powtórkowych stanowiących 6 zadań praktycznych do wykonania, łączących zagadnienia z rachunkowości oraz analizy finansowej.